Konversio-optimointi

Konversio-optimointi

Mitä konversio-optimointi on?

Konversio-optimointi (CRO, Conversion Rate Optimization) on työtä, jota tehdään verkkosivuston konversioasteen parantamiseksi.

Tavoite = enemmän konversioita samalla kävijämäärällä

Konversio-optimoinnin avulla verkkosivusto saadaan tuottamaan enemmän mitattavia tuloksia eli konversioita ilman, että verkkosivuston kävijämäärää tarvitsee kasvattaa.

Konversio-optimointi siis parantaa verkkosivuston suhteellista tehokkuutta.

Verkkosivuston suhteellisen tehokkuuden nouseminen parantaa verkkosivuston kävijämäärän kasvattamiseen tehdyn investoinnin (mainonta, sisällön tuotanto jne.) tuottoa, sillä samalla sijoitetulla panoksella saadaan enemmän konversioita.

Konversioasteen paraneminen tarkoittaa sitä, että sivusto tuottaa enemmän konversioita ilman liikenteen (kävijämäärän) kasvua.

Tämä on erityisen hyödyllistä silloin, kun huomattava osa verkkosivuston liikenteestä tulee maksullisista lähteistä, esimerkiksi Google Ads -hakumainoksista ja Facebook-mainoksista.

Konversioasteen parantuminen laskee konversiokohtaista mainoskustannusta, sillä samalla ostetulla liikenteen määrällä saadaan enemmän konversioita.

Esimerkki konversio-optimoinnin tuottamasta kustannushyödystä:

Verkkosivustolle hankitaan 1000 kävijää mainonnan avulla ja yhdestä kävijästä maksettava hinta (CPC, kustannus per klikkaus) on 0,50 €.

Mainoskustannukset yhteensä 0,50 € x 1000 klikkausta = 500 €.

Sivustolla syntyy näiden kävijöiden toimesta 20 konversiota.

Liikenteen konversioaste on 20/1000 = 2 %.

Yhden konversion mainoskustannus (CPA, Cost Per Action) on 500 €/20 = 25 €.

Jos konversioastetta onnistutaan nostamaan 2,5 prosenttiin:

Sivustolla syntyy 1000 kävijän toimesta 25 konversiota (+ 5 konversiota).

Yhden konversion mainoskustannus on tämän jälkeen 500 €/25 = 20 €.

>>>

0,5 prosenttiyksikön parannus verkkosivuston konversioasteessa tuottaa siis 25 % kasvun konversioiden lukumäärässä ja 20 % säästön konversiokohtaisissa mainoskustannuksissa.

Verkkosivuston uudistaminen vai konversio-optimointi?

Kokonaisvaltaiset verkkosivustouudistukset eivät useimmiten saa aikaan merkittävää positiivista muutosta verkkosivuston tehokkuudessa.

Verkkosivuston täydellinen uudistaminen onkin riskialtis hanke.

Verkkosivuston kokonaisvaltaiseen uudistukseen kannattaa ryhtyä vain, mikäli sille on erityisiä syitä, kuten:

  • Verkkosivuston tekniikka on vanhentunut (esimerkiksi julkaisujärjestelmä)
  • Tuotteissa ja palveluissa tapahtuu merkittävä muutos

Mikäli pakottavia syitä verkkosivuston kokonaisuudistukselle ole olemassa, kannattaa verkkosivuston uudistusprojektin sijasta käynnistää sivuston konversio-optimointi.

Suureen verkkosivuston uudistamisprojektiin nähden konversio-optimoinnilla on monia merkittäviä etuja:

Konversio-optimointi etenee pienten askelten avulla

Yksi konversio-optimoinnin merkittävimmistä vahvuuksista on se, että siinä edetään aina pienten askelten kautta.

Verkkosivuston tehokkuutta pyritään nostamaan osa-alue kerrallaan, tekemällä pieniä muutoksia ja testaamalla niiden vaikutusta verkkosivuston tehokkuuteen.

Tällä tavoin kehittäminen on jatkuvaa, vaikutus verkkosivuston käytettävyyteen minimaalinen ja myös verkkosivuston kehittämisestä aiheutuvat kustannukset kertyvät pienemmissä erissä pidemmän ajan kuluessa.

Konversio-optimointi ohjaa huomion oikeisiin asioihin

Kokonaisvaltaisissa verkkosivustouudistuksissa suurin osa huomiosta ja energiasta suunnataan yleensä sivuston kokonaisuuden tasolla vaikuttaviin asioihin, kuten sivujen asettelumalleihin, väreihin, fontteihin ja kuviin.

Tämä on välttämätöntä, jotta uudistusprojekti saadaan pidettyä hallittavan kokoisena ja vietyä läpi hyväksyttävän aikataulun mukaisesti.

Suuret linjat hallitsevat suuria uudistuksia, pienet osa-alueet jäävät vähemmälle huomiolle. 

Suurten verkkosivustouudistusten hyöty sivuston tehokkuuden kehittämisen näkökulmasta on huono juuri siksi, että niissä keskitytään hiomaan suuria kokonaisuuksia, joiden todellinen vaikutus sivuston tehokkuuteen on lopulta paljon vähäisempi kuin uskotaan.

Konversio-optimoinnissa tilanne on täsmälleen päinvastainen. Konversio-optimointia ei milloinkaan tehdä verkkosivuston tasoisena, vaan kiinnittämällä huomio pienempiin osa-alueisiin, jotka ovat sivuston tehokkuuden kannalta kaikkein kriittisimpiä.

Kun verkkosivuston kehittäminen tapahtuu konversio-optimoinnin avulla, tämä on omiaan ohjaamaan kehitystyöhön osallistuvien huomion kiinnittymistä verkkosivuston tehokkuuden kannalta oikeisiin asioihin.

Konversio-optimointiin siirtyminen on keino luoda ja juurruttaa koko verkkosivuston ylläpidosta vastaavaan tiimiin uudenlaista tehokkuusajattelua ja tuloshakuisuutta.

Konversio-optimoinnista konversiomarkkinointiin

Konversio-optimointi ymmärretään usein liian kapeasti, jolloin myös sen todelliset mahdollisuudet jäävät hyödyntämättä.

Suppean näkemyksen mukaan konversio-optimointi tarkoittaa lähinnä esimerkiksi tiettyjen verkkosivun elementtien siirtelyä paikasta toiseen tai jonkin painikkeen värin A/B-testausta (onko vaaleanpunainen painike tehokkaampi kuin vihreä painike).

Tällaisissa konversio-optimoinnin määritelmissä korostuvat erilaiset visuaaliset yksityiskohdat ja niiden muokkaaminen.

Todellisuudessa konversio-optimointi on kokonaisvaltainen menetelmä, joka kattaa käytännössä kaikki verkkosivuston osat, joiden kanssa sivuston käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa.

onversio-optimoinnissa verkkosivustoa kehitetään kokonaisvaltaisesti tehokkaammaksi siten, että se tuottaa enemmän mitattavia tuloksia eli konversioita. Konversioiden syntymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat kuitenkin laskeutumissivujen asettelumallien, lomakkeiden, painikkeiden ja muiden yleisesti konversio-optimointiin laskettavien tekijöiden lisäksi monet muut verkkosivuston osa-alueet, joista yhtenä tärkeimmistä sivustolla julkaistu sisältö.

Konversioiden syntyminen on useimmiten monivaiheinen prosessi, jonka aikana verkkosivuston vierailija on kosketuksissa monien sivuston eri osa-alueiden kanssa ennen päätöstään hyväksyä hänelle tehty ehdotus.

Tätä laajempaa näkemystä vasten yleinen ajatusmalli, jonka mukaan konversio-optimoinnissa keskitytään esimerkiksi tutkimaan jonkin painikkeen värin tai fontin vaikutusta konversioasteeseen, on auttamattoman puutteellinen.

Tällaista toimintaa ei edes pitäisi kutsua konversio-optimoinniksi.

Laajemman näkemyksen mukaisesti konversio-optimointi on itse asiassa keino toteuttaa verkkosivuston kokonaisuudistuksia.

Merkittävä ero tavanomaiseen verkkosivuston uudistamisprojektiin on kuitenkin se, että muutokset tehdään kertarysäyksen sijasta pitemmän ajan kuluessa, ja että jokainen yksittäinen toteutettava muutos perustuu testaamiseen ja sen kautta syntyvään näkemykseen.

Verkkosivuston tehokkuuden jatkuvaan kehittämiseen tähtäävän konversio-optimoinnin kulttuurin luominen avaa tietä vielä laajemmalle markkinointia koskevalle ajattelumallille, jota voidaan kutsua nimellä konversiomarkkinointi.

Konversio-optimointi auttaa eliminoimaan turhia kustannuksia

Suuressa verkkosivustouudistuksessa tehdään lähes poikkeuksetta paljon asioita, jotka voisi hyvin jättää tekemättä.

Yksittäiset toimenpiteet hukkuvat projektin kokonaisuuteen, ja lisäksi monien toimenpiteiden toteutusta voidaan aina perustella sillä, että kyseessä on kokonaisuudistus, jonka tavoitteita ei saavuteta, jos osa asioista jätetään tekemättä.

Lopputulos on kuitenkin aina paljon turhaa työtä ja sen myötä turhia kustannuksia, jotka olisivat vältettävissä.

Konversio-optimointi on menetelmä, jonka avulla verkkosivustoa uudistetaan valikoivasti, keskittymällä ennen kaikkea sellaisiin osa-alueisiin, joiden kehittäminen nostaa sivuston konversioastetta.

Konversio-optimointia käytettäessä turhaa työtä eikä siitä aiheutuvia kustannuksia syntyy huomattavasti vähemmän kuin sivuston kokonaisuudistuksessa. Jokainen kehittämisaskel on erikseen suunniteltu ja sen kustannukset mitoitettu vastaamaan tuotto-odotuksia.

Konversio-optimoinnilla minimoidaan verkkosivuston uudistamiseen liittyviä riskejä

Suuren verkkosivustouudistuksen yhteydessä tehdään yhdellä kertaa useita sivuston tehokkuuteen vaikuttavia päätöksiä etukäteen, hyvin vajavaisten tietojen perusteella.

Tästä seuraa, että uudistuksen vaikutus tulosten parantumiseen on hyvin epävarmaa.

Isot verkkosivustouudistukset ovat laajuutensa seurauksena myös kalliita, joten sivustouudistukseen liittyy merkittävä taloudellinen riski.

Miten voit etukäteen varmistaa, että iso kertapanostus onnistuu ja tuottaa positiivisen muutoksen verkkosivuston tehokkuuteen?

Käytännössä et mitenkään, joten epäonnistumisen riski on valtava.

Verkkosivuston tehokkuuden kehittäminen vaiheittain konversio-optimoinnin avulla on erittäin tehokas keino pienentää verkkosivuston uudistamiseen liittyvää taloudellista riskiä.

Suuren kertainvestoinnin sijasta uudistamiseen tehtävät panostukset kohdentuvat pitemmälle ajalle ja jokaisen kehittämistoimenpiteen kannattavuus selviää nopeasti.

Kenelle konversio-optimointi sopii?

Konversio-optimointi on erinomainen tuoton parantamisen menetelmä kaikille verkkosivustoille, joiden tehtävänä on tuottaa mitattavia tuloksia eli konversioita.

Jos sivustolla on vähintään yksi mitattava konversiotavoite, konversio-optimointia voidaan hyödyntää konversioasteen parantamisessa.

Onko sivustollasi paljon kävijöitä, mutta vähän konversioita?

Konversio-optimoinnista on eniten hyötyä sivustoilla, joilla on suhteellisen paljon kävijöitä ja joiden tämän hetkinen konversioaste on matala (hyvin vähän konversioita suhteessa kävijöiden määrään).

Koska kävijämäärä ei tässä tilanteessa ole ongelma, konversio-optimoinnin avulla voidaan kasvattaa tulosten määrää ilman lisäinvestointeja liikenteen hankintaan.

Onko verkkosivustosi julkaistu hiljattain?

Konversio-optimointia kannattaa tehdä myös uusilla sivustoilla, jolloin ne saadaan mahdollisimman nopeasti tuottamaan omistajalleen konkreettista hyötyä konversioiden muodossa.

Onko verkkosivuston uudistamisesta ollut puhetta?

Konversio-optimointi on aina hyvä vaihtoehto verkkosivuston kokonaisuudistukselle, edellä kerrotuista syistä.

Ellei kokonaisvaltaiselle verkkosivuston uudistamiselle ole erityisen hyviä syitä, konversio-optimointi on todennäköisesti parempi valinta – sen avulla on mahdollista saada nykyinen sivusto tuottamaan enemmän hyötyä verkkosivuston kokonaisuudistukseen verrattuna oleellisesti pienemmillä kustannuksilla.

Kiinnostuitko?

Selvitä, miten konversio-optimointi voi auttaa sinua saamaan enemmän konkreettista hyötyä nykyiseltä verkkosivustoltasi.

Lähetä yhteydenottopyyntösi täällä.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn